Les travailleurs de la Centrale Nucléaire n°1

La 23an de februaro 2015    le 23 février 2015

Traduction Renée Triolle

Laboristoj en la Nuklea Centralo n-ro 1
Les travailleurs de la Centrale Nucléaire n°1

Multiĝas akcidentoj : les accidents se multiplient

image002

Akcidentoj rilatantaj al laboristoj
en la Nuklea Centralo n-ro1 de Fukuŝima

La 19an de januaro unu laboristo falis de la akvujo kaj mortis en la nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima kaj la 20an alia laboristo en la nuklea centralo n-ro 2 mortis, premate de maŝino. En 2014, ĝis la fino de novembro, 40 laboristoj vundiĝis. Tiu cifero estas trioble pli granda ol en la lasta jaro.

Le 19 janvier un ouvrier est tombé de la cuve et s’est tué dans la centrale n°1 de Fukushima ; le 20 janvier un autre ouvrier est mort,écrasé par une machine .Jusqu’à fin novembre 2014,il y a eu 40 blessés, soit trois fois plus que l’an dernier .

Nun en la nuklea centralo n-ro 1 de Fukuŝima laboras 6000 homoj ĉiun tagon. Mankas ne nur laborforto sed ankaŭ laborkvalito. Iu laboristo jene diras: “Ja mankas laboristoj, sed same grava estas manko de spertaj laboristoj. Jam forlasis plejparto de la spertaj laboristoj, kiuj laboris de antaŭ la akcidento, ĉar ili elmetiĝis pli ol la normo. Nun la politiko de TEPCO estas, ke ni finu la donitan laboron plej rapide kaj plej malmultekoste. Ĝia profitcentra politiko kaŭzas akcidentojn.
Dans la centrale n°1, 6000 personnes travaillent chaque jour.Si on manque de forces de travail, on manque surtout de personnel qualifié .Un ouvrier dit : »On manque d’ouvriers,mais surtout d’ouvriers qualifiés.La plupart de ceux qui travaillaient avant l’accident sont partis. .La politique actuelle de TEPCO est de terminer le travail le plus vite et le moins cher possible .

Severa laboro en la nukleaj centraloj    Travail pénible dans les centrales nucléaires

Mi tradukos artikolon aperintan en la ĵurnalo Fukuŝima Minjuu la 11an de decembro 2014: traduction d’un article paru dans Fukushima Minjuu le 11 décembre 2014.

“Mi estas senfamilia, do mi povas vivteni min, sed se mi havus familianojn, estus malfacile manĝigi ilin”, diris 50-jara viro, kiu laboras en la nuklea centralo n-ro 1 jam tri jarojn. Antaŭe li okupiĝis pri forĵetado de rubaĵoj kaj konstruado de akvujoj por poluita akvo, sed nun li transportas poluitan akvon kolektiĝintan sub la reaktordomoj. Lia salajro estas 200 000 enoj monate.
« Je n’ai pas de famille, je dois subvenir à mes besoins. Mais si j’avais une famille, il me serait difficile de la nourrir », dit un homme de 50 ans qui travaille à la centrale depuis 3 ans.Avant il s’occupait du rejet des déchets et de la construction de réservoirs pour l’eau polluée ; actuellement il transporte l’eau polluée collectée sous les réacteurs.Son salaire mensuel est de 200000 yens .

image004
Ŝirmvestoj de la laborito vêtements de protection
Forĵetebla
kasko
masko
gantoj (trioblaj)

plastika vesto
(subvestoj interne)
ŝuoj ŝtrumpetoj (duoblaj)
ŝukovriloj

Radioaktiveco en la centralo estas ankoraŭ tiel forta, ke li surportas ŝirmveston kaj maskon, kiu kovras la tutan kapon. Li estas tiel peze ŝirmata, ke li ne povas moviĝi facile, tial laboro de unu horo kaj duono estas la limo de lia forto, tamen pro la proceduro por en- kaj eliri la centralon kaj pro la preparado, li ekveturas de sia apartamento en la urbo Iŭaki 40 kilometrojn for de la centralo je la 5a horo matene kaj revenas hejmen nur vespere. Li dividas sian ĉambron kun kelkaj homoj. Li aĉetas kaj manĝas jampretajn manĝaĵojn en oportuna vendejo por tri manĝoj. Li fojfoje distras sin per paĉinko, pingloludo.
La radioactivité dans la centrale est encore si forte qu’il doit porter une vêtement de protection et un masque qui couvre toute la tête.Ainsi harnaché il se déplace avec difficulté et ne peut travailler qu’une heure et demie.Mais à cause des procédures d’entrée et de sortie de la centrale ,il quitte son appartement à Iwaki à 40 km à 5 heures du matin et ne rentre que le soir.Il partage sa chambre avec d’autres.Il achête et mange des repas tout prêts . Comme loisir, il fait parfois du patchinko, un jeu de boules .
Dum la pasinta monato li elmetiĝis al 1,8 milisivertoj da radioaktiveco. Estas laŭleĝe permesite al laboristoj elmetiĝi maksimume al 50 milisivertoj jare, tamen multaj kompanioj havas sian propran normon kiel 20 milisivertojn, tial se li laboros kaj elmetiĝos en tiu ritmo, li devos forlasi la laborejon post unu jaro. “Mi sentas, ke la publiko ekperdis intereson pri la nuklea akcidento, sed certe multiĝos pli danĝeraj laboroj en la reaktordomoj. Mi esperas, ke oni sciu tiun fakton”.
Le mois dernier, il a sorti 1,8 millisiverts .La loi autorise les ouvriers à sortir maximum 50 millisiverts par an mais certaines compagnies ont leurs propres normes comme 20 millisiverts.S’il se soumet à ce rythme, il devra quitter son travail dans un an . » Je sens que le public a perdu tout intérêt pour l’accident nucléaire mais le nombre de travaux dangereux va aller en augmentant . J’espère que les gens seront au courant « ( fin de la traduction).

Timo pro malsaniĝo La peur de la maladie

TEPCO enketis al 4587 laboristoj en la nuklea centralo n-ro 1 en aŭgusto kaj septembro 2014.
2003 laboristoj (43,7%) havas timon pro la laboro en la centralo, kaj la plej granda timo estis ebla malsaniĝo pro radioaktiveco.
La ministerio publikigis, ke laboristoj en la centraloj havas pli da risko pri urinvezika kancero, pulma kancero kaj faringa kancero, kiam ili elmetiĝas al pli ol 100 milisivertoj.
TEPCO a enquêté auprès de 4587 ouvriers de la centraleen aoùt et septembre 2014.
2003 ouvriers( 43,7 %) ont peur de la maladie,à cause de leur travail dans la centrale,leur plus grande peur est d’être irradiés.
Le Ministère a fait savoir que les ouvriers de la centrale avaient plus de risque de cancer de la vessie, du poumon et du pharynx quand ils sont soumis à plus de 100 millisiverts.

Tamen strange estas ke Nuklea Reguligada Aŭtoritato planas plialtigi la maksimuman normon de elmetiĝo de laboristoj de 100 milisivertoj al 250 milisivertoj. La estro diris: “La internacia normo estas 250 ~ 500 milisivertoj jare, sed ju pli malgranda estas elmetiĝkvanto, des pli bone ». Se okazos samnivela akcidento kiel en Fukuŝima, laboristoj povos okupiĝi pri la riparado kun elmetiĝo de 250 milisivertoj maksimume.
Eble temas pri grava akcidento, sed TEPCO kaj aliaj kompanioj profitos tiun ŝanĝon por pli severe laborigi laboristojn.
Il est étrange que l’Autorité de Régulation Nucléaire pense à faire passer la norme maximum de 100 millisiverts à 250.Le chef dit « La norme internationale est de 250-500 millisiverts par an mais plus la quantité à laquelle l’ouvrier est soumis est faible, au mieux c’est « . S’il se produit le même accident qu’à Fukushima, les ouvriers chargés de la réparation pourront être soumis à 250 millisiverts maximum
S’il s’agit d’un grave accident, TEPCO ou d’autres compagnies pourront profiter du changement de norme pour exploiter encore plus les travailleurs .

Multiĝo de poluitaj rubaĵoj Multiplication des déchets pollués
Nun oni komencis forĵeti la 4 reaktorojn en la nuklea centralo n-ro 1. Ĉiuj rubaĵoj, ekzemple betonaj pecoj el la detruitaj reaktordomoj kaj hakitaj arboj por fari spacon por la akvujoj, estas forte radioaktivaj. Oni ne rajtas transporti ilin eksteren, do ĉiuj rubaĵoj akumuliĝas en la tereno. TEPCO antaŭvidas, ke ĝie 2027 ekestos 560 000 tunojn da poluitaj rubaĵoj. Jam ekestis 200 000 tunojn da rubaĵoj, kiuj okupas 60% de la kapacito de la konservejo.
On a commencé à jeter les quatre réacteurs de la centrale n°1.Tous les déchets, comme par exemple les pans de béton de la centrale ou les arbres abattus pour faire place aux cuves d’eau sont fortement radioactifs Il est interdit de les transporter à l’extérieur donc tous les déchets s’accumulent sur le terrain.Les 200000 tonnes de déchets déjà récoltés occupent 60% de la capacité de la décharge.
Laboristoj en la centraloj surportas kaskon, ŝirmveston, gantojn kaj aliajn. Oni reuzas kaskojn, maskojn kaj ŝuojn, sed forĵetas aliajn vestaĵojn. Oni metas tiujn vestaĵojn en grandajn kestojn kaj faras montetojn el ili en 8 lokoj en la tereno. TEPCO planas bruligi ilin kaj malgrandigi la kvanton, sed ne sukcesos fari tion, ĉar pli kaj pli multiĝas laboristoj.
Les ouvriers portent casque,combinaison de protection, gants et autres.On réutilise les casques, les masques et les chaussures et on jette les autres vêtements.On les met dans de grandes caisses qu’on empile en 8 endroits.TEPCO pense les bruler pour en réduire la quantité mais ils ne réussiront pas car le nombre d’ouvriers se multiplie.

Tankaoj de 53-jara laboristo en la centralo n-ro 1 de Fukuŝima
Vers d’un ouvrier de 63 ans de la centrale n°1 de Fukushima

Pro duoblaj kaŭĉukaj gantoj       A cause des doubles gants de caoutchouc
miaj fingroj ne moviĝas facile      Mes doigts ont du mal à bouger
Mi pene kaj pacience              Avec peine et patience
turnas ŝraŭbon.               Je tourne la vis.

Mi laboras en la loko,                   Je travaille dans un lieu
kie mi ne povas iri al necesejo.             Où je ne peux aller aux toilettes
Malagrabla estas pormaljunula vindaĵo       Les couches sont désagréables
ĉe miaj sidvangoj.              A mes fesses de vieux.

Akvujoj plenaj de poluita akvo            Les cuves pleines d’eau polluée
staras kiel grandaj arboj.               Se dressent comme de grands arbres
Inter tiuj mi sentas,                 Entre elles, j’ai l’impression
kvazaŭ mi sufokiĝus.                 Que je vais étouffer.

Kompanioj inter TEPCO kaj la mia         Les compagnies intermédiaires
suĉas mian salajron.              Sucent mon salaire.
Poluita akvo malmultiĝu              Que l’eau polluée diminue
samkiel mia salajro.          Comme mon salaire.

 

Traduction Renée TRIOLLE

Vous aimerez aussi...